Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Więcej informacji można uzyskać w zakładce "Konkursy".

IX Internetowy Konkurs „First Step To Success”

Organizator:

 1. Łódzki Kurator Oświaty
 2. Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej
 3. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
 4. I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

I. Cele konkursu

Główne cele konkursu to:

 • inspirowanie uczniów szkół podstawowych do głębszego zainteresowania się matematyką jako podstawowym językiem nauk ścisłych, fizyką i chemią jako naukami empirycznymi, oraz językiem angielskim jako niezbędnym narzędziem pracy wykształconego człowieka,
 • stwarzanie możliwości wykorzystywania poznanych praw i zasad w sytuacjach typowych oraz nowych (problemowych),
 • motywowanie uczniów do bardzo dobrego przygotowania się do egzaminu gimnazjalnego poprzez stworzenie możliwości ciągłego sprawdzania swojej wiedzy,
 • propagowanie wśród uczniów nowoczesnych technik internetowych służących własnemu rozwojowi osobowemu.

II. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Łódzki Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

III. Zakres materiału obowiązujący na konkursie

Zakres treści programowych z każdego przedmiotu obejmujący kolejne sesje zawarty jest w załącznikach do konkursu. Zakres wymagań konkursowych obejmuje zarówno podstawę programową jak i treści wykraczające poza nią. Pytania konkursowe będą ściśle skorelowane z przedstawionymi wymaganiami programowymi.

IV. Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej, który zgłosi się do konkursu. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do śledzenia informacji ukazujących się na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej.

Aby przystąpić do konkursu należy zarejestrować się poprzez stronę www.infimat.p.lodz.pl wypełniając następujące dane:
* Adres email – który jest jednocześnie loginem
* Hasło
* Imię
* Nazwisko
* Numer PESEL
* Miejsce urodzenia (ważne ze względu na dane umieszczane w wystawianych finalistom i laureatom zaświadczeniach)
* Nazwa szkoły
* Imię i nazwisko Opiekuna (nauczyciela przygotowującego do konkursu)
* Numer telefonu (na wypadek konieczności natychmiastowego kontaktu)

Rejestracja w konkursie jest równoznaczna  ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursowych. 

Od I edycji konkursu rozgrywany jest również turniej drużynowy

 • Każda drużyna musi składać się przynajmniej z 4, ale nie więcej niż 6 uczestników.
 • Każdy uczestnik musi uzupełnić dodatkowo dwa pola: nazwa drużyny oraz funkcja: kapitan lub uczestnik.

V. Przebieg ogólnopolskiego konkursu

 1. Cały konkurs składa się z 5 sesji konkursowych odbywających się za pośrednictwem Internetu (logowanie na stronie www.infimat.p.lodz.pl) oraz finału, który odbędzie się w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 2. Każda sesja konkursowa internetowa polega na rozwiązaniu 30 pytań testowych i udzieleniu poprawnej odpowiedzi również przez Internet. Czas trwania sesji to 120 minut. Platforma konkursowa będzie otwierana zawsze o godzinie 19.00, a zamykana o godzinie 21.00. Godzina 21.00 jest godziną zamknięcia testu, w przypadku późniejszego rozpoczęcia testu czas trwania testu przez ucznia jest automatycznie skracany.
 3. Każda sesja konkursowa będzie składała się z 30 pytań: 8 z matematyki, 8 z fizyki, 7 z chemii oraz 7 z języka angielskiego. Z przyczyn technicznych dopuszcza się drobne zmiany składu pytań (jedno, dwa pytania).
 4. Plan sesji konkursowych oraz zakres programowy:
  0 29.09.2021 r. Sesja próbna nie uwzględniana w punktacji
  1   13.10.2021 r. Zgodnie z załącznikami do konkursu
  2 03.11.2021 r.
  3 08.12.2021 r.
  4 12.01.2022 r.
  5 02.03.2022 r. Półfinał konkursu - WEEIA PŁ
  6 23.03.2022 r. Finał konkursu – WEEIA PŁ
  7 04.2022 r. Zakończenie - rozdanie nagród
 5. Liczba otrzymanych punktów konkursowych jest zależna od zajętego miejsca w danej sesji konkursowej i jest przydzielana automatycznie zgodnie z tabelą:
  Miejsce 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15
  Punkty 25 20 15 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 6. O zajęciu określonego miejsca w danej sesji konkursowej decyduje liczba poprawnie rozwiązanych zadań. W przypadku równej ilości rozwiązanych zadań decyduje krótszy czas rozwiązywania tychże.
 7. Informacje o uzyskanej punktacji będą udostępnione w czasie do 7 dni od zakończenia danej sesji konkursowej na stronie internetowej Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej www.snf-lodz.edu.pl.
 8. Piąta sesja konkursowa jest sesją półfinałową. Prawo do udziału w finale uzyskują uczestnicy, którzy zajmują 50 początkowych miejsc (dopuszcza się miejsca równorzędne).
 9. Na podstawie wyników półfinału komisja konkursowa ustala listę finalistów. Uzyskują oni tytuł finalisty i prawo do udziału w finale konkursu, który zostanie przeprowadzony 23.03.2022 r. w auli Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, Łódź ul. Stefanowskiego 18/22.
 10. Podstawową formą organizacji finału konkursu jest forma stacjonarna, jednak w przypadku ograniczenia pracy stacjonarnej szkół, również i ta sesja konkursowa zostanie rozegrana w formie zdalnej w godz. 19.00-21.00. O takiej formie przeprowadzenia sesji uczestnicy sesji finałowej zostaną poinformowani mailowo na adres podany przy rejestracji do konkursu na platformie konkursowej infimat.p.lodz.pl oraz za pomocą komunikatu na stronie www.snf-lodz.edu.pl
 11. Finał konkursu polega również na rozwiązaniu arkusza konkursowego i udzieleniu odpowiedzi przez Internet.
 12. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje krótszy czas rozwiązywania zadań. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, na której będą rozdane nagrody dla zwycięzców konkursu.
 13. Podczas finału konkursu uczestnik rozwiązuje test na sprzęcie zapewnionym przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
 14. Uczestnik z przyczyn losowych może nie brać udziału w określonej sesji konkursowej oraz przystąpić do konkursu później – tzn., że nie jest wymagany udział uczestnika w każdej sesji konkursowej. Wynik końcowy uzyskany przez uczestnika podczas eliminacji jest sumą punktów konkursowych, a nie sumą poprawnie rozwiązanych zadań konkursowych.
 15. Wynik drużyny jest sumą punktów uzyskanych przez 4 najlepszych uczestników zespołu. W przypadku gdy w pewnej sesji weźmie udział mniej niż 4 uczestników to sumuje się wyłącznie punkty uzyskane przez aktywnych uczestników (startujących w danej sesji konkursowej). Aby uczestnik mógł być uznany za członka drużyny musi wziąć udział w co najmniej w 3 sesjach konkursowych.
 16. Przewiduje się również rozegranie sesji konkursowej dla zespołów biorących udział w konkursie na analogicznych zasadach jak dla uczestników indywidualnych. W finale drużynowym weźmie udział 6 najlepszych zespołów. W skład zespołów rozgrywających finał konkursu obowiązkowo wchodzą uczestnicy, którzy dostali się do finału indywidualnego oraz inni uczestnicy konkursu wskazani przez kapitana zespołu.
 17. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przeniesienia sesji konkursowej na inny termin w przypadku awarii systemu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. W takim przypadku o terminie sesji uczestnicy zostaną powiadomieni elektronicznie na adres e- mail podanym w procesie rejestracji.
 18. Udział w konkursie indywidualnym nie wyklucza udziału w konkursie zespołowym i odwrotnie.
 19. Laureatem konkursu zostaje uczestnik, który w finale konkursu uzyskał minimum 90% wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Tytuł finalisty przysługuje uczniowi, który w sesji finałowej uzyskał minimum 30% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.
 20. Laureatem konkursu zostaje drużyna, która w finale konkursu uzyskała minimum 80% wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Tytuł finalisty przysługuje uczniom, którzy w sesji finałowej uzyskali minimum 30% wszystkich możliwych do uzyskania punktów

VI. Komisje konkursowe

 1. Ustala się następujący tryb powoływania komisji konkursowych: 
  a) Wojewódzką Komisje Konkursową powołuje Łódzki Kurator Oświaty.
  b) Rejonowe Komisje Konkursowe powołuje Wojewódzka Komisja Konkursowa.
 2. Do zadań Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy między innymi:
  a) Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na terenie całego województwa.
  b) Koordynacja prac poszczególnych komisji konkursowych.
  c) Przygotowanie regulaminu konkursu i przedstawienie go do zatwierdzenia przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.
  d) Przygotowanie zadań konkursowych wraz z kryteriami oceniania w sposób gwarantujący tajność danych do chwili rozpoczęcia eliminacji na poszczególnych stopniach.
  e) Ustalenie miejsca przeprowadzania eliminacji szkolnych, rejonowych i finału wojewódzkiego oraz wskazanie miejsca zakończenia konkursu.
  f) Weryfikacja i zatwierdzanie wyników.
  g) Wnioskowanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty o przyznanie tytułu laureata lub finalisty uczestnikom finału wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej minimum punktów ustalonych dla danego tytułu.
  h) Wypisanie zaświadczenia dla finalistów i laureatów zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednim rozporządzeniu oraz przesłanie do podpisu Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty.

VII. Tryb odwołań od decyzji Komisji Konkursowych

 1. Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele mają prawo wglądu do prac ocenionych przez komisje poszczególnych stopni. Przegląd pracy konkursowej odbywa się w obecności osoby wyznaczonej przez organizatora konkursu.
 2. Zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac może wnieść pisemnie lub elektronicznie uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) lub jego rodzice (opiekunowie prawni).
 3. Ustala się następujące zasady wnoszenia (za pośrednictwem dyrektora szkoły) przez uczestników konkursów zastrzeżeń w zakresie sprawdzania i oceniania prac:
  a) po każdej sesji konkursowej - do komisji wojewódzkiej (mailowo lub pisemnie). Zastrzeżenie rozpatruje zespół powołany przez przewodniczącego WKK; decyzja zespołu jest ostateczna,
  b) po finale konkursu - do Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Zastrzeżenie rozpatruje zespół odwoławczy powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej w skład którego wchodzi wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Decyzja zespołu jest ostateczna. Zespół rozpatruje zastrzeżenia wniesione do konkretnych punktów pracy konkursowej, a nie dokonuje ponownej weryfikacji całej pracy.
 4. Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników po poszczególnych sesjach konkursowych.
 5. Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu.

VIII. Nagrody

Głównym sponsorem konkursów jest Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uznania. Laureaci konkursu zajmujący pierwsze trzy miejsca otrzymują nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej i sponsorów. Opiekunowie finalistów otrzymują dyplomy uznania.

IX. Uprawnienia laureatów konkursów

Uprawnienia laureatów konkursów interdyscyplinarnych i tematycznych określa Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

X. Obowiązująca literatura

Podręczniki i zbiory zadań dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu fizyki na poziomie podstawowym oraz zalecane zbiory zadań:

 1. Nowotny-Różańska Maria, Kuźniak Elżbieta, Francuz-Ornat Grażyna, Kulawik Teresa, Kulawik Jan, Braun Marcin, ZBIÓR ZADAŃ Z FIZYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, Wydawnictwo Nowa Era
 2. Romuald Subieta, Fizyka 7-8. Zbiór zadań. Szkoła podstawowa, Wydawnictwo WSIP
 3. Kwiatek.W, Wroński. I.: Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla szkoły podstawowej, Wydawnictwo WSIP

XI. Postanowienia końcowe

W skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (wydelegowani przez Dziekana Wydziału EEIA PŁ) oraz nauczyciele, których uczniowie nie biorą udziału w konkursie (zaproszeni do Komisji przez organizatorów).

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej.

Załącznik - zakres konkursu

Wyszukiwarka

Partnerzy

Sponsorzy