Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Więcej informacji można uzyskać w zakładce "Konkursy".

X Internetowy Konkurs „First Step To Nobel Prize”
„O puchar Rektora” Politechniki Łódzkiej

Organizator:

 1. Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej
 2. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

I. Cele konkursu

Główne cele konkursu to:

 • inspirowanie uczniów szkół ponadpodstawowych do głębszego zainteresowania się fizyką jako nauką empiryczną oraz wykorzystywania poznanych praw i zasad w sytuacjach typowych oraz nowych (problemowych),
 • motywowanie uczniów do bardzo dobrego przygotowania się do egzaminu dojrzałości poprzez stworzenie możliwości ciągłego sprawdzania swojej wiedzy,
 • propagowanie wśród uczniów nowoczesnych technik internetowych służących rozwojowi nauk ścisłych.

Niech udział w tym konkursie będzie dla wszystkich uczestników pierwszym krokiem na drodze do studiów fizycznych.

II. Organizatorzy

Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

III. Uczestnicy konkursu

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do śledzenia informacji ukazujących się na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który zapisze się do konkursu poprzez zarejestrowanie na się stronie www.infimat.p.lodz.pl i wypełnienie następujących danych:
* Adres email – który jest jednocześnie loginem
* Hasło
* Imię
* Nazwisko
* Numer PESEL
* Nazwa szkoły
* Imię i nazwisko Opiekuna (nauczyciela przygotowującego do konkursu)
* Numer telefonu (na wypadek konieczności natychmiastowego kontaktu)
Rejestracja w konkursie jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursowych.

Od II edycji konkursu rozgrywany jest również turniej drużynowy

 • Każda drużyna musi składać się przynajmniej z 4, ale nie więcej niż 8 uczestników.
 • Każdy uczestnik musi uzupełnić dodatkowo dwa pola: nazwa drużyny oraz funkcja: kapitan lub uczestnik. W przypadku startu indywidualnego w pole „nazwa drużyny” należy wpisać informację: start indywidualny.

IV. Przebieg konkursu

 1. Cały konkurs składa się z 5 sesji konkursowych odbywających się za pośrednictwem Internetu na platformie www.infimat.p.lodz.pl oraz finału, który odbędzie się w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 2. Każda sesja konkursowa internetowa polega na rozwiązaniu określonej ilości zadań i udzieleniu poprawnej odpowiedzi również przez Internet. Czas trwania sesji to 120 minut. Platforma konkursowa będzie otwierana zawsze o godzinie 19.00, a zamykana o godzinie 21.00. Godzina 21.00 jest godziną zamknięcia testu, w przypadku późniejszego rozpoczęcia testu czas trwania testu przez ucznia jest automatycznie skracany.
 3. Plan sesji konkursowych oraz zakres programowy:
  0 01.10.2021 r. Sesja próbna nie uwzględniana w punktacji
  1   15.10.2021 r. Mechanika + bryła sztywna
  2 19.11.2021 r. Jak wyżej + własności ciał, grawitacja
  3 10.12.2021 r. Jak wyżej + elektrostatyka, prąd stały
  4 14.01.2022 r. Jak wyżej + elektromagnetyzm, optyka
  5 04.03.2022 r. Całość wymagań egzaminu maturalnego
  6 25.03.2022 r. Finał
  7 04.2022 r. Zakończenie konkursu - rozdanie nagród
 4. Ilość otrzymanych punktów konkursowych jest zależna od zajętego miejsca w danej sesji konkursowej i jest przydzielana automatycznie zgodnie z tabelą:
  Miejsce 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15
  Punkty 25 20 15 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 5. O miejscu uzyskanym w danej sesji konkursowej decydują punkty uzyskane przy rozwiązywaniu arkusza konkursowego. Informacje o uzyskanej punktacji będą udostępnione w czasie do 4 dni od zakończenia danej sesji konkursowej na stronie internetowej Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej www.snf-lodz.edu.pl.
 6. Po rozegraniu 5 sesji konkursowych maksymalnie 50 najlepszych uczestników uzyskuje tytuł finalisty i prawo do udziału w finale konkursu, który zostanie przeprowadzony 26.03.2021 r. w auli Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej przy ul. Stefanowskiego 18/22.
 7. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przeniesienia sesji konkursowej na inny termin w przypadku awarii systemu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. W takim przypadku o terminie sesji uczestnicy zostaną powiadomieni elektronicznie na adres e- mail podanym w procesie rejestracji.
 8. Finał konkursu polega również na rozwiązaniu arkusza konkursowego i udzieleniu odpowiedzi przez Internet. O zwycięstwie w konkursie decyduje wyłącznie liczba punktów uzyskana w finale oraz punktów przyznanych przez komisję konkursową po rozgrywce półfinałowej według następującego schematu:
  Miejsce po półfinale 1 2 3 4 5 6 10
  Punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 9. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje krótszy czas rozwiązywania zadań. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu 2022 r. podczas uroczystej gali, na której zostaną rozdane nagrody dla zwycięzców konkursu.
 10. Podczas finału konkursu uczestnik rozwiązuje test na sprzęcie zapewnionym przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
 11. Podstawową formą organizacji finału konkursu jest forma stacjonarna, jednak w przypadku ograniczenia pracy stacjonarnej szkół, również i ta sesja konkursowa zostanie rozegrana
  w formie zdalnej w godz.19.00-21.00. O takiej formie przeprowadzenia sesji uczestnicy sesji finałowej zostaną poinformowani mailowo na adres podany przy rejestracji do konkursu na
  platformie konkursowej infimat.p.lodz.pl
  oraz za pomocą komunikatu na stronie www.snf-lodz.edu.pl.
 12. Uczestnik z przyczyn losowych może nie brać udziału w określonej sesji konkursowej oraz przystąpić do konkursu później.
 13. Wynik drużyny jest sumą punktów uzyskanych przez 4 najlepszych uczestników zespołu. W przypadku gdy w pewnej sesji weźmie udział mniej niż 4 uczestników to sumuje się wyłącznie punkty uzyskane przez aktywnych uczestników (startujących w danej sesji konkursowej).
 14. Przewiduje się również rozegranie sesji konkursowej dla zespołów biorących udział w konkursie na analogicznym zasadach jak dla uczestników indywidualnych. W finale drużynowym weźmie udział 10 najlepszych zespołów zaproszonych przez organizatorów.
 15. Udział w konkursie indywidualnym nie wyklucza udziału w konkursie zespołowym i odwrotnie.
 16. Laureaci konkursu uzyskają certyfikat uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów I stopnia w Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego
  zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej nr 86/2019 ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 54/2020.

V. Nagrody

Głównym sponsorem konkursów jest Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uznania. Laureaci konkursu zajmujący trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Opiekunowie finalistów otrzymują dyplomy uznania.

VI. Postanowienia końcowe

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz nauczyciele, których uczniowie nie biorą udziału w konkursie (zaproszeni do Komisji przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej).

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Wyszukiwarka

Partnerzy

Sponsorzy