Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej. Więcej informacji można uzyskać w zakładce "Konkursy".

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki zwane dalej Stowarzyszeniem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2001. Nr 79, poz. 855), a także na podstawie niniejszego regulaminu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym i nie posiadającym osobowości prawnej, zrzeszeniem wszystkich członków, opierającym swą działalność na pracy społecznej członków, mogącym do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników. Cele stowarzyszenia są niezarobkowe.

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonej do terenu województwa Łódzkiego. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Łodzi w budynku Planetarium i Obserwatorium Łódzkie ul. Pomorska 16.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, nie łącząc się w związki stowarzyszeń.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnych z nazwą i adresem Stowarzyszenia oraz nabytym numerem REGON.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

§ 6

Celem stowarzyszenia jest w szczególności

1. szerzenie idei właściwego nauczania fizyki;
2. inspirowanie i wspieranie wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania fizyki;
3. współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami fizyki;
4. ułatwianie przepływu informacji dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie fizyki;
5. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi w dziedzinie fizyki na Świecie; zrzeszenie i reprezentowanie środowiska nauczycieli fizyki województwa łódzkiego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:
1. organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów dla nauczycieli fizyki;
2. organizowanie działalności informacyjno - szkoleniowej dotyczącej nauczania fizyki;
3. współpraca z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu programów i metod nauczania fizyki;
4. współpraca z instytucjami i organizacjami, zajmującymi się nauczaniem fizyki w kraju i za granica;
5. prowadzenie niekomercyjnej działalności wydawniczej, zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach związanych z zakresem działania stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. honorowych

§ 9

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zainteresowane szerzeniem i rozwijaniem nauczania fizyki, w szczególności nauczyciele nauczający fizyki na wszystkich etapach edukacyjnych, nauczyciele zainteresowani fizyką w nauczaniu zintegrowanym, osoby fizyczne prowadzące prace badawcze w zakresie nauczania fizyki, jak również absolwenci szkół zainteresowani fizyką. Osoby te poprzez złożenie deklaracji zobowiązują się do działania na rzecz celów stowarzyszenia oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 10

Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

§ 12

Przyjęcie członka zwyczajnego następuje w drodze uchwały Zarządu na podstawie złożonej deklaracji.

§ 13

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego, jednak bez prawa wyboru do władz Stowarzyszenia.

§ 14

Godność członka honorowego przyznaje Walne Zebranie Członków.

§ 15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. rezygnację złożoną na ręce Przedstawiciela Stowarzyszenia;
2. wykluczenie przez Walne Zebranie Członków za:
a. działanie sprzeczne z Regulaminem oraz uchwałami Stowarzyszenia, nieuczestniczenie w pracach Stowarzyszenia bez usprawiedliwienia, zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku kalendarzowego, utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku Sądu.
3. śmierć członka.

§ 16

Wykluczenie lub skreślenie z listy członków następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków.

§ 17

Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia członka oraz uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo odwołania do walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie miesiąca od daty powiadomienia o uchwale.

§ 18

Godność członka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Regulaminu.

§ 19

Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze a nadto maja prawo do: wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia, korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 20

Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne z Regulaminem i uchwałami Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie zwyczajni zobowiązani są ponadto do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz terminowego opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia jest Walne zebranie członków.

§ 24

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa trzy lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Wyboru pierwszego Przedstawiciela Stowarzyszenia dokonuje Zebranie Członków Założycieli. Walne Zebranie Członków powołuje i odwołuje także kolejnych Przedstawicieli Stowarzyszenia.

§ 25

O ile dalsze postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 26

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 27

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co trzy lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

§ 28

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Przedstawiciel Stowarzyszenia z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków.

§ 29

O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Przedstawiciel Stowarzyszenia powiadamia członków z co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 30

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1. ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji;
2. udzielenie absolutorium ustępującemu Przedstawicielowi Stowarzyszenia;
3. wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia;
4. uchwalanie zmian Regulaminu Stowarzyszenia;
5. podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich i trybie ich wpłat;
6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Walnego Zebrania Członków;
8. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i Przedstawiciela, podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku.

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 32

Walne Zebranie Członków podejmuje większością 2/3 głosów przy minimum 50% obecnych w sprawie:
1. zmiany Regulaminu;
2. odwołanie przed upływem kadencji Przedstawiciela Stowarzyszenia, pozbawienia godności członka honorowego.

§ 33

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy minimum 50% obecnych.

ROZDZIAŁ V

Zarząd Stowarzyszenia

§ 34

Przedstawiciel Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem członków.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze

§ 35

1. środki finansowe Stowarzyszenia stanowią ruchomości, fundusze i w przyszłości nieruchomości;
2. funduszami i środkami Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel Stowarzyszenia, do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Przedstawiciel Stowarzyszenia.

§ 36

Źródłami powstawania środków finansowych Stowarzyszenia są: składki członkowskie.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 37

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Wyszukiwarka

Partnerzy